Το μάθημα αποσκοπεί στην κατανόηση των βασικών αρχών  της Μηχανικής και στην εφαρμογή τους στην επίλυση  πρακτικών προβλημάτων. Στα πλαίσια του μαθήματος,  δίνεται  έμφαση στην επίλυση προβλημάτων στατικής  ισορροπίας των απαραμόρφωτων σωμάτων κάτω από την  επίδραση εξωτερικών φορτίων εστιάζοντας σε εφαρμογές  οχημάτων.

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος επικεντρώνεται στην  πειραματική προσέγγιση των αρχών της Στατικής και στην  εξοικείωση των φοιτητών με την στατική μελέτη στερεών  σωμάτων μέσω διεξαγωγής πειραματικών ασκήσεων σε  πρακτικές εφαρμογές.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βασικές έννοιες και αρχές: αρχές της μηχανικής, μονάδες μέτρησης, είδη φορτίων, είδη φορέων.

Σύνθεση και ανάλυση συστημάτων δυνάμεων και ροπών: συνεπίπεδες δυνάμεις, συστήματα δυνάμεων στο χώρο, ροπή δύναμης ως προς σημείο, ροπή δύναμης ως προς άξονα, ροπή ζεύγους δυνάμεων.  

Στατική του υλικού σημείου: συνθήκες ισορροπίας του υλικού σημείου, διάγραμμα ελεύθερου σώματος. 

Κατανεμημένες δυνάμεις: κέντρο μάζας στερεού σώματος, κέντρο μάζας σύνθετου σώματος, επιφανειακές δυνάμεις.

Στατική του στερεού σώματος: συνθήκες ισορροπίας του στερεού σώματος, στήριξη στερεού σώματος, ειδικές περιπτώσεις ισορροπίας του στερεού, ισοστατικά και υπερστατικά συστήματα.

Απλοί φορείς: ράβδοι, δοκοί, καλώδια.

Σύνθετοι φορείς: δικτυώματα, μέθοδος των κόμβων, μέθοδος των τομών, πλαίσια.

Εσωτερικά φορτία διατομής: σχέσεις μεταξύ εσωτερικών φορτίων διατομής και εξωτερικών φορτίων, διαγράμματα φορτίων διατομής N, Q, M.

Τριβή: στατική και κινητική τριβή, γωνία τριβής και κώνος τριβής, σφήνες, κοχλίες, ιμάντες, πέδες, συμπλέκτες, δισκόφρενα, τριβείς αξόνων, τριβή κύλισης τροχού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1- ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΡΟΠΩΝ

2- ΣΤΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ

3- ΣΤΑΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

4- ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

5- ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ  ΦΟΡΤΙΑ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΔΟΚΟΥ

6- ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

7- ΤΡΙΒΗ

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.