Το αντικείμενο του μαθήματος είναι η παροχή βασικών γνώσεων στον τομέα της μηχανικής του παραμορφώσιμου σώματος, με στόχο την κατανόηση των κριτηρίων αντοχής των κατασκευών και την εκπόνηση απλών κατασκευαστικών μελετών αντοχής των στοιχείων και μηχανισμών του οχήματος. Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος επικεντρώνεται στην πειραματική προσέγγιση των αρχών της Αντοχής των Υλικών, στην κατανόηση της φυσικής σημασίας των εννοιών της παραμόρφωσης, της τάσης, του μέτρου ελαστικότητας, του ορίου διαρροής και του ορίου θραύσης, με στόχο την εξοικείωση των φοιτητών με την μελέτη της αντοχής των στοιχείων των οχημάτων μέσω διεξαγωγής πειραματικών ασκήσεων

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βασικές έννοιες της αντοχής των υλικών: ελαστικότητα, πλαστικότητα, δομικά στοιχεία, καταπονήσεις, είδη στηρίξεων.

Ανάλυση τάσεων: ορθή και διατμητική τάση, απλή, επίπεδη και τρισδιάστατη εντατική κατάσταση, κύκλος του MOHR.

Ανάλυση παραμορφώσεων: βαθμοί ελευθερίας, ορθές και διατμητικές παραμορφώσεις, επίπεδη κατάσταση παραμορφώσεων, μηκυνσιόμετρα, σχέσεις παραμορφώσεων – μετατοπίσεων, θερμικές παραμορφώσεις.

Σχέσεις μεταξύ τάσεων και παραμορφώσεων: νόμος του HOOKE, χαρακτηριστικές ιδιότητες του υλικού.

Εφελκυσμός και θλίψη: πείραμα εφελκυσμού και θλίψης, προσδιορισμός ορθής τάσης και αξονικής παραμόρφωσης, εφελκυσμός και θλίψη σε επιφανειακούς φορείς, δοχεία πίεσης, επιφανειακή πίεση.

Έλεγχος αντοχής: επιτρεπόμενη τάση σε στατικά και δυναμικά φορτία, κόπωση, καμπύλες WOHLER, συντελεστής ασφάλειας.

Κέντρα βάρους και ροπές αδράνειας επιφάνειας: κέντρο βάρους, ροπή αδράνειας, πολική ροπή αδράνειας, θεώρημα Steiner, περιστροφή συστήματος αξόνων, κύριες ροπές αδράνειας.

Κάμψη δοκών: απλή και λοξή κάμψη, προσδιορισμός ορθών και διατμητικών τάσεων, ανάλυση παραμορφώσεων, ελαστική γραμμή.

Καταπόνηση σε στρέψη: στρέψη δοκών κυκλικής διατομής, θεωρία του Saint – Venant, στρέψη δοκών με τυχαία διατομή, στρέψη λεπτόπαχων διατομών, κέντρο διάτμησης διατομής.

Στατικά αόριστα προβλήματα: αρχή της επαλληλίας, μέθοδος των παραμορφώσεων, ενεργειακές μέθοδοι.

Σύνθετες καταπονήσεις: κριτήρια αστοχίας, ισοδύναμη τάση.

Λυγισμός δοκού: συντελεστής ασφαλείας στο λυγισμό δοκών, νόμος του Eueler.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1- ΑΞΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ

2- ΚΑΜΨΗ ΔΟΚΩΝ

3- ΣΤΡΕΨΗ

4- ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΣΕΩΝ

5- ΥΠΕΡΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.