Ο σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των μεθόδων ανάλυσης τροχαίων ατυχημάτων, η εφαρμογή των βασικών αρχών της δυναμικής του οχήματος και της μηχανικής των παραμορφωσίμων σωμάτων στην περιγραφή της συμπεριφοράς του οχήματος κατά το ατύχημα, η ανάπτυξη της ικανότητας μελέτης και αναπαράστασης των τροχαίων ατυχημάτων και η εκμάθηση των απαραίτητων ενεργειών για την συλλογή τεκμηρίων και μετρήσεων για την εξακρίβωσης αιτιών των τροχαίων ατυχημάτων. Επίσης το μάθημα εστιάζεται στην εκμάθηση της χρήσης λογισμικού ηλεκτρονικού υπολογιστή (PC Crash) για την αναπαράσταση και την επεξεργασία των αποτελεσμάτων ενός τροχαίου ατυχήματος.

 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βασικές αρχές της ανάλυσης τροχαίων ατυχημάτων: κατάταξη τροχαίων ατυχημάτων, δείκτες, αίτια και παράγοντες ατυχήματος,ενεργητική και παθητική ασφάλεια,εξισώσεις κίνησης οχήματος, συλλογή πληροφοριών.

Εφαρμογές αρχών ώσης και ορμής: αρχή διατήρησης της ορμής, φάσεις σύγκρουσης, συντελεστής επαναφοράς, ελαστική και πλαστική κρούση, γραμμή σύγκρουσης, κεντρική και έκκεντρη σύγκρουση, γραφική και αναλυτική μέθοδος υπολογισμού ταχυτήτων.

Εφαρμογές αρχών έργου και ενέργειας: αρχή διατήρησης της ενέργειας, μέθοδος της ενέργειας παραμόρφωσης, σύγκρουση οχήματος με σταθερό εμπόδιο, συντελεστές στιβαρότητας οχήματος, υπολογισμός ισοδύναμης ταχύτητας σύγκρουσης. 

Ανάλυση τροχαίων ατυχημάτων: φάσεις σύγκρουσης, είδη σύγκρουσης, κινηματική οχήματος κατά την σύγκρουση, γραμμή σύγκρουσης, μέτρηση και καταγραφή παραμορφώσεων, κατηγορίες παραμορφώσεων, συλλογή τεκμηρίων, χρόνος αντίδρασης, σχεδιάγραμμα ατυχήματος, στάδια αναπαράστασης τροχαίων ατυχημάτων, συμπεριφορά των επιβατών κατά τη σύγκρουση, εξοπλισμός, φωτογραφική τεκμηρίωση.

Επίδοση οχήματος κατά την επιβράδυνση: συντελεστής πέδησης, κύκλος τριβής ελαστικού, κίνηση του οχήματος κατά την πέδηση, εκτίμηση της ταχύτητας οχήματος από ίχνη τροχοπέδησης, επίδραση του συστήματος αντιμπλοκαρίσματος τροχών ABS της θερμοκρασίας της κλίσης και της κατάστασης οδοστρώματος στην επιβράδυνση.

Κίνηση οχήματος σε καμπύλη τροχιά: εκτροπή οχήματος, μέθοδοι προσδιορισμού της ακτίνας καμπυλότητας τροχιάς, κρίσιμη ταχύτητα εκτροπής, πτώση οχήματος, ανατροπή οχήματος, κρίσιμη ταχύτητα ανατροπής, κινηματική του οχήματος κατά την αλλαγή κατεύθυνσης.

Τροχαία ατυχήματα με πεζούς: φάσεις σύγκρουσης οχήματος με πεζό, η κίνηση του πεζού κατά τη σύγκρουση, συλλογή τεκμηρίων, η συμπεριφορά του πεζού, προσδιορισμός της ταχύτητας του πεζού, μέθοδοι εκτίμησης ταχύτητας σύγκρουσης.

Τροχαία ατυχήματα με δίτροχα οχήματα: συμπεριφορά του δίτροχου κατά την επιβράδυνση, συλλογή πληροφοριών, ίχνη τροχοπέδησης, μέθοδοι προσδιορισμού μήκους ολίσθησης, κινηματική του δίτροχου κατά την αλλαγή κατεύθυνσης, κίνηση δίτροχου σε καμπύλη τροχιά, κινηματική του οδηγού, μέθοδοι εκτίμησης ταχύτητας.

Ανάλυση τροχαίων ατυχημάτων με τη βοήθεια Η/Υ: εκμάθηση της χρήσης λογισμικού ηλεκτρονικού υπολογιστή (PC Crash) για την αναπαράσταση των τροχαίων ατυχημάτων, ανάλυση φωτογραφίας, δημιουργία σχεδίων, αναπαράσταση του ατυχήματος, εξαγωγή αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων.


1η Εργασία
2η Εργασία

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.